1. אתר האינטרנט “קשקלוע” משמש כחנות וירטואלית (להלן: “האתר“) של החנות “קשקלוע”, ע.מ 049447816, מרחוב בן יהודה 231 בתל אביב (להלן: “קשקלוע“).
 2. קשקלוע מציעה מגוון של פריטי ריהוט ואביזרים לבית שנבחרו בקפידה בשל ערכם העיצובי ואיכותם. פריטים רבים המוצעים למכירה באתר, אינם נמצאים במלאי והם מיוצרים בייצור מיוחד עבור הלקוח, בעבודת יד, ולגביהם יחולו תנאי ביטול עסקה ייחודיים כפי שיפורט בהמשך.
 3. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לכל המגדרים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 4. כל הרוכש פריטים ו/או מתעתד לרכוש ו/או לקבל מידע באמצעות האתר ו/או מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת באמצעות האתר, מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו.
 5. קשקלוע שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

תנאי שימוש באתר

 1. השימוש באתר נועד לצרכים אישיים בלבד ולא לצרכים מסחריים.
 2. כל אדם שהינו מעל גיל 18 שנים ושברשותו כתובת דואר אלקטרוני וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל (או בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס האשראי), רשאי לבצע רכישות פריטים באמצעות האתר.
 3. הזמנת פריטים באתר מתגבשת לכדי רכישה בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:
  • ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הלקוח.
  • הפריטים המבוקשים נמצאים במלאי.
  • המען בו יש לספק את הפריטים נמצא במדינת ישראל.
 4. קשקלוע פועלת להציג באתר מידע שלם ומדויק, ככל הניתן אודות הפריטים המוצעים למכירה, אולם עשויים להופיע באתר אי דיוקים ו/או שגיאות שנעשו בתום לב. קשקלוע לא תישא באחריות כלשהי לאותם אי דיוקים ו/או שגיאות, ככל שאלו קיימים.

הפריטים המוצעים באתר

 1. ככלל, רוב הפריטים המוצעים למכירה באתר מיוצרים בעבודת יד על פי הזמנת הלקוח, ולכן לגביהם לא תחול זכות ביטול עסקה, כאמור בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 (להלן: “התקנות“). אולם, יכול הלקוח להתחרט ולבטל הזמנתו רק עד תום 3 ימי עסקים מיום ההזמנה באתר (עד תחילת מועד ייצורם).
 2. צילומי ו/או שרטוטי הפריטים המוצגים באתר הנם להמחשה בלבד ואינם מחייבים את קשקלוע. מוסכם ומובהר, כי קשקלוע עושה ככל יכולתה להציג בפני משתמשי האתר צילומים ונתונים מדויקים ככל האפשר לגבי המוצרים אך מובהר כי יתכנו הבדלים בין הפרטים המוצגים באתר לבין הפריטים הנמכרים בפועל – לרבות צבעי המוצרים. יודגש כי תלונה בגין אי התאמה כהגדרתה בחוק המכר, תשכ”ח-1968, בענין הבדלים בין הפרטים המוצגים באתר לבין הפריטים, לא תתקבל.

ביצוע רכישה באתר

 1. בעת ביצוע הזמנה לרכישת פריטים באמצעות האתר יידרש הלקוח להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו’ (להלן: “הפרטים“). קשקלוע אינה אחראית לטעות הנעשית על ידי הלקוח בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, קשקלוע לא תהיה אחראית במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.
 2. הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר קשקלוע. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הלקוח), שמורה לקשקלוע ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההזמנה.
 3. פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של האתר. פרטים אלו לא יועברו על ידי האתר ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי ולספקים, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הלקוח.
 4. האתר יהא רשאי לשלוח ללקוחותיו הודעות דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים של קשקלוע אלא אם יודיע הלקוח בכתב כי אינו מעוניין בכך.
 5. כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש. התמורה בגין ההזמנה תגבה באמצעות היישום PayPal או כרטיס האשראי אשר פרטיו הוקלדו בהזמנה. אם על פי מדיניות האתר יתאפשר תשלום התמורה בתשלומים, יתבצע חיוב בהתאם (בכפוף לאישור חברת האשראי).
 6. עם סיום הליך ההזמנה, ישלח לדואר האלקטרוני של הלקוח סיכום הזמנה וחשבונית.

ביטול עסקה/החזרת פריטים

 1. כאמור, הפריטים המוצעים למכירה באתר מיוצרים בעבודת יד על פי הזמנת הלקוח, ולכן לא תחול עליהם זכות ביטול עסקה, בהתאם לתקנות. יחד עם זאת תינתן ללקוח אפשרות להתחרט ולבטל הזמנתו רק עד תום 3 ימי עסקים מיום ההזמנה באתר (עד תחילת מועד ייצורם).
 2. פריטים שמצוין לגביהם כי הנם מיובאים, יחולו עליהם כללי ביטול עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981 ( להלן: “החוק“), לרבות התקנות מכוחו (להלן: “פריטים מיובאים“).
 3. ניתן לבטל רכישת פריטים מיובאים תוך 14 יום מיום קבלתם או מיום קבלת מסמך פרטי הרכישה, המצורף לחשבונית – המאוחר מביניהם. הודעה על ביטול העסקה תעשה בהודעה שתשלח בדואר אלקטרוני דרך טופס צור קשר באתר או באמצעות קישור ׳הודעה על ביטול עסקה׳ אשר מופיע בתחתית כל עמוד באתר.
 4. לגבי פריטים מיובאים, ככל שמדובר בלקוח בעל מוגבלות/עולה חדש/אזרח ותיק, זכות הביטול תוארך לתקופה של ארבעה חודשים ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין קשקלוע ללקוח (ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). קשקלוע תהא רשאית לדרוש הצגת תעודה רשמית המזהה את הלקוח כבעל מוגבלות/עולה חדש/אזרח ותיק.
 5. במקרה שלקוח מבקש לבטל עסקה, תחזיר קשקלוע ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, תבטל את חיובו של הלקוח בגין הרכישה ותמסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם. בנוסף, אם נעשתה הרכישה באשראי יחויב הלקוח על סך 25 ש”ח עמלת ביטול עסקה בחברות האשראי.
 6. אם סופק הפריט ללקוח, חלה חובת החזרת הפריט לחנות קשקלוע על הלקוח.
  מוסכם כי הלקוח יחזיר את הפריט באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא ומבלי שנעשה בו שימוש.
  מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הפריט, וזאת במידה והפריט נשוא העסקה נשלח זה מכבר.
 7. קשקלוע רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
  • נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר הפריט ובין אם בתיאורו.
  • אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
  • במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.

הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוחות בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה ב”סל קניות”.

הגבלת אחריות 

 1. קשקלוע שמה דגש רב על כך שכל הפריטים המוצעים באתר יהיו באיכות גבוהה וראויים לשימוש.
 2. במידה ואיזה מהפריטים הנזכרים לעיל אינו כך (להלן: “פריט פגום“), זכאי הלקוח לפנות אל קשקלוע (באמצעות טלפון: 052-2438303) ולהודיע על כך. מוסכם על הצדדים, כי קשקלוע תבדוק את התלונה ותהא רשאית להחליף את הפריט הפגום או לזכות את הלקוח בסך התמורה ששולמה בגין אותו פריט (לרבות בעלות המשלוח, אם לא הוזמנו פריטים אחרים על ידי הלקוח באותה עסקה), על פי שיקול דעתה הבלעדי.

שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר

 1. כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את קשקלוע ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לאתר /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

בעלות

 1. בעלי האתר רשאים לסגור את האתר או לבטל שירותים או לצמצמם. כמו כן, יהיו בעלי האתר רשאים לשנות את תקנון האתר מעת לעת מבלי להודיע על כך מראש.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעים באתר זה לרבות התוכנה, בסיס הנתונים, הטקסטים, התיאורים, עיצוב האתר, הקבצים הגרפיים, התמונות, וכל חומר אחר הכלולים בו, לרבות עיצובי הפריטים בו ותמונותיהם, אם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים  לקשקלוע בלבד.
 2. אין להפיץ, לשכפל, להעתיק, למכור, לשדר, לפרסם, או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בכל או בחלק מתכניו של האתר, כולל מוצרים, תמונות, גרפיקה, תיאורים, עיצוב וכל דבר אחר המוצג באתר, אלא אם ניתנה רשות כתובה וחתומה לכך בכתב ומראש ע”י קשקלוע בלבד.

שירות לקוחות

 1. לבירורים שונים ואינפורמציה נוספת ניתן לפנות לקשקלוע באמצעות טופס צור קשר באתר
 2. או באמצעות הטלפון: 052-2438303 בימים א’-ה’ בין השעות 10:00-18:00